در حال نمایش 2 نتیجه

بهترین ساعت دیجیتالی.

دارای ویژگی هایی نظیر: دماسنج و رطوبت سنج،

ساعت، دقیقه و ثانیه شمار، تاریخ و

همچنین باتری پشتیبان برای نگهداری تنظیمات هنگام قطعی برق می باشد.

بهترین ساعت دیجیتالی