ضدعفونی

ضد عفونی کننده می تواند میکروب های مضر را که پس از تمیز کردن بر روی سطوح باقی می مانند، از بین ببرد. با کشتن میکروب ها بر روی یک سطح پس از تمیز کردن، ضد عفونی می تواند خطر گسترش بیماری را کاهش دهد.